Cầu Người Không Bằng Cầu Chính Mình

Một ngày nọ, một người có việc khó khăn bèn đến Miếu Quán Âm cầu xin. Đi vào trong Miếu mới phát hiện một người hình dáng như Đức Quán Âm đang bái lạy tượng Quán Thế Âm.
Người đó hỏi:
- Người là Quán Thế Âm Bồ Tát chăng ?
Đáp:
- Ta chính là Quán Thế Âm Bồ Tát !
Người đó ngạc nhiên:
- Sao Ngài lại Bái Chính Mình !?
Quán Thế Âm Cười Đáp:
- Ta giống người đang gặp việc khó khăn, song lại không biết cầu ai chẳng bằng đi cầu chính mình.
Người nọ nghe xong liền tỉnh ngộ, bái lạy đức Quán Thế Âm rồi trở về.

About these ads
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Cầu Người Không Bằng Cầu Chính Mình

  1. izzu says:

    thật ra mọi chuyện đều có hướng giải quyết chỉ vì ta chưa tin tưởng vào chính năng lực của bản thân mjh mà thui

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s